Bismillahirrahmanirrahim
IRAK MİSAK-I MİLLİSİ
Büyük Irak halkı, risalet ve medeniyetin beşiğinde yaşayan hak ve toprak sahibi necip bir millettir. Milletinin büyük tarihinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.. Beşeri toplumlara ilim, kültür medeniyet ve ilerlemede destek sağlamıştır.
Acımasız bir işgale maruz kalmasına rağmen yaşama gücü, kendi hakkını ve egemenliğini kurtarıp alma, ülkenin tam kurtuluşunu sağlamada gevşeklik göstermeden,
-tarihte geçtiği gibi- medeniyet örneği olarak hayra, iyiliğe, barış ve özgürlüğe, adaletin,bütün evlatlarının arasında eşitliğin ve dürüstlüğün hüküm sürdüğü gerçek bir milli devlet kurmaya tekrar dönsün diye metanetle geçmiştir.
İşte bu idrak ve halkın şeref bulduğu İran hegemonyasına ve Amerikan işgaline karşı direniş ruhundan hareketle, büyük hedeflere ve Irak’ın çocuklarının fedakarlık ettiği yüksek çıkarlara bağlı kalarak ulusal kuvvetler, Irak ve halkının statükodan kurtulmasını, partilerin, toplulukların ve bağımsız figürlerin genel özelliklerini, kapsamlı sistemlerini tanımlayan ana belgeyi Irak’ın Misak-ı Milli’si ismiyle takdim etti. Güvenlik, özgürlük, adalet, egemenlik ve bağımsızlık kıyısına ulaşmak için bu belgeyi sundu.
Bu belgede aşağıda geçenler üzerinde duruyoruz:
 1. Ulusal güçlerin önceki aşamalardaki çabalarını, bu belgede dikkate değer ve kendisinden yararlanılan şey olan işgal karşıtı güçlerin özelliklerini ve genel biçimlerini formüle etmek için değerlendirmekte.Bilhassa:( Irak Ulusal Kurucu Konferansının Anlayış ve Ulusal Eylem Anlaşması 2004, Irak İstişari Görüşmesi 2014, Ulusal Projenin Temel Dökümanı 2015.)
 2. Ulusal eğilimlerin ve kişiliklerin bu çabası farklıdır ve her tarafın da özellikleriyle ters düşmez.
 3. Bu belge, bu konuda eklenen geçen ve gelecek diğer ulusal gayretlerin parçasıdır.
İLK OLARAK: DEVLET VE VATANDAŞLIK
 1. Irak’ın Kimliği
Irak, bütün vatandaşları için kapsayıcı bir isimdir. Dinleri, mezhepleri, milliyetleri farklı olsa bile görevler ve haklar bakımından eşitlerdir. Arap ve İslam ümmetinin parçasıdır.
 1. Irak’ın Birliği
Gerekçeler ve mazeretler ne olursa olsun; Herhangi bir şekilde bölmek, parçalamak veya çözmek için tasarlanmış herhangi bir planı reddederek, Irak’ın toprak bütünlüğüne ve halkın birliğine bağlı bağlı kalmak.
 1. Devletin Dini
İslam, devletin resmi dinidir. Tüm dinlerin ve azınlıkların haklarının tam garantisi ile temel yasama kaynağıdır.
 1. Kürt Meselesi
Kürt meselesinin çözümü, Irak’ın birliği ve egemenliği çerçevesinde herkes için ulusal hakları güvence altına alacak şekilde, bütün vatandaşları ile diyalog kurarak sağlanacak.
 1. Irak’ın Kaynakları (Serveti)
Su, petrol, doğalgaz ve diğer yeraltı kaynakları Irak milletinin hakkıdır ve tasarruf milletindir. Bu kaynaklar milli güvenlik ve ekonomi gereksinimleri içindir. Devlet tarafından korunmak ve geliştirilmesi gerekir. Devlet, yeni alternatif kaynakları bulmak ve bireylerin ve toplulukların çıkarlarına hizmet edecek şekillerde kullanmakla ve müreffeh bir hayat sağlamakla yükümlüdür. Halkı fakirlikten ve dış düşmanlardan korumak zorundadır. Ülkenin tüm alanlardaki gelişmelere ayak uydurmasını, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, vatandaşların ücretsiz sağlık ve eğitim haklarının sağlanması gerekir. Bu temelde, bu zenginlikleri ziyan edecek hiçbir işin yapılmasına izin vermez.
Kaynakların faydalarını iller, partiler, mezhepler, ırklar veya kişilerle sınırlandırmaz ve sebebi ne olursa olsun bu kaynaklarla yabancıları güçlendiremez.
İKİNCİ OLARAK: SİYASİ DÜZEN
1.Siyasi İşleyiş
Mevcut siyasi işleyiş sonucu ortaya çıkan yönetimler, politikalar ve bunların çıkardığı mevzuat, yasalar, anlaşmalar vb, işgal projesinin bir parçası olup, Irak’ın başına gelenlerin ve yaşamın her alanında ciddi ve utanç verici zararlarının sonuçlarından işgalci olarak sorumludur. Dolayısıyla durum siyasi çoğulculuğa bağlı bir ulusal sistemin kurulmasına dayanarak, Irak’ın uluslararası statüsünü temin ederek, istiklalini ve egemenliğini garanti altına alarak, bir kurum (Yasama, Yürütme ve Yargı) devleti inşa etmek gerektirir.
 1. İktidarlar
Irak halkı kendi hükümetini hür iradesiyle, fikri, kültürel, milli, dini ve ahlaki sabiteleriyle düzene koyulmuş çeşitliliği ile ayırt edici olması rehberliğinde seçer. Yasama, yürütme ve yargı makamları ile barışçıl güç aktarımı arasında ayrımcılık ilkesine dayanır. Herhangi bir şekildeki siyasi diktatörlüğü, fikirsel, dini, ırksal ya da mezhepsel dışlamayı reddeder.
 1. Anayasa
Mevcut anayasa, Iraklılar için kapsayıcı ve birleştirici bir sosyal sözleşmeyi temsil etmiyor ve meşruiyetten yoksundur, ülkede kriz ve nifak kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor. Hedef, sağlam bir ulusal sistem oluşturmak olduğundan, bu hedefe ulaşmak için Iraklıların tamamının haklarını garantileyecek, siyasi, sosyal dışlama ayrıca ırksal ve dini kamplaşmayı sona erdirecek şekilde bir anayasa oluşturulmalıdır.
 1. Silahlı Kuvvetler
Ordunun ve güvenlik organlarının ulusal geleneklere göre yeniden inşası, vatan egemenliğinin, topraklarının ve birliğinin savunmasındaki tarafsızlığı ve profesyonellik ile sorumluluğunu üstlenir ve iyiliğini korur. Silahlı Kuvvetler üyelerinin parti ve siyasi faaliyette bulunmaları yasaktır. Ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için, kendi çerçevesi dışında silahlı herhangi bir faaliyet yapması yasaktır.
 1. Kadın ve Çocukluk
 2. Kadınlar toplumun aktif ve toplumsal etkinliklerde hareketli bir parçasıdır. Buna göre, kadınlara kamusal hayata katılma ve tüm haklarını muhafaza etme fırsatı verilecektir.
 3. Çocukluk: Çocuk hakları uluslararası sözleşmelere uygun bir şekilde korunacaktır.
 4. İnsan Hakları
Vatandaşlar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan uluslararası sözleşmeler uyarınca, toplumun değerleri ve dini sabiteleriyle çelişmeyen bir şekilde ekonomik,siyasi ve sosyal haklardan faydalanırlar. Bunların en önemlileri şunlardır :
 1. Kişisel güvenliği, devletin önlem alması gereken felaketlere karşı güvenliği sağlamak.
 2. Cinsiyet, yaş, etnik, dini veya ırksal aidiyete bakmaksızın vatandaşlar arasında eşitlik ve insanları köleleştirip cezalandırmaya ya da despotça ve rastgele tutuklamaya izin vermemek ve hareket, toplanma ve ifade özgürlüğünü desteklemek.
 3. Direniş Hakkı
İşgale direniş meşru bir haktır. Irak direnişinin çabalarını ve işgal projesine engel olmada ve başarısızlığa uğramasındaki rolünü kabul etmek gerekir. Bu uğurda dökülen kanlara saygı duymak gerekir.
ÜÇÜNCÜ OLARAK: BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÇEVRE
 1. Terörizmi reddetmek ve Ulusal barışı sağlamak
Masum insanların veya grupların yaşamını ve mallarını hedef alan düşmanca her eylem, onlarda korku ve endişeyi uyandırıp yerlerinden eder. O ya da bu şekilde terör eylemi sayılır.
2.Irak halkının karşılıklılık ilkesine göre haklarını güvence altına alan anlaşmalara ve sözleşmelere bağlılık göstermek.
 1. Komşu ülkelerle en iyi ilişkileri kurmak ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde bu ilişkileri güçlendirmek, karşılıklı saygı, ortak çıkarlar, içişlerine karışmamak, dünyanın çeşitli ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve muhtelif alanlarda geliştirilmesi, uluslararası barış ve güvenlik görevinde işbirliği yapmak.
 2. İşgalin etkileri
İşgalin bıraktığı izleri silmeye çalışmak, Irak Halkının haklarını uluslararası düzeyde talep etmek, işgalden dolayı uğradığı zararları karşılamak ve söz konusu hakları heba etmemek.
 1. Filistin Meselesi
Ümmetin bütün sorunlarını, özellikle de Filistin davasını desteklemek için çalışmak ve Filistin halkının meşru haklarını garantileyen adil bir çözüm üretmek.
İMZA:
- Şeyh Dr. Abdul Melik as-Saadi
- Arap Milli Akım Hareketi
- Irak Müslüman Alimler Heyeti
- Irak Komunist Partisi/ Halkların Birliği
- Irak Devrimi Aşiretler Konseyi
- Irak'ın Güneyindeki Arap Aşiretler Konseyi
- Uluslararası İlişkiler Heyeti/ İngiltere
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Bağımsız Ulusal Kabiliyetler